Naam Emittent Munt NIW Datum Type 3M 6M 1J 3J 5J 10J
Amundi Finance Emissions (FR) Auto-Callable Silver Age Select 2 - April 2022
FR0011703602
Amundi Finance Emissions EUR 116,97 28/03/2018 Kapitalisatie - - - - - -
Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022
FR0011668722
Amundi Finance Emissions EUR 110,21 28/11/2018 Kapitalisatie - - -2,04% +3,53% - -
Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022
FR0011856038
Amundi Finance Emissions EUR 103,51 28/11/2018 Kapitalisatie - - -1,93% -1,25% - -
Amundi Finance Emissions (FR) Global Sustainable Equity Booster May 2022
FR0011781194
Amundi Finance Emissions EUR 111,30 28/11/2018 Kapitalisatie - - -5,73% -0,30% - -
Amundi Finance Emissions (FR) Global Sustainable Select October 2021
FR0011710920
Amundi Finance Emissions EUR 112,51 28/11/2018 Kapitalisatie - - -3,51% +1,35% - -
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)
LU0228157250
Amundi Luxembourg S.A. EUR 114,35 17/12/2018 Kapitalisatie -0,72% -0,44% -1,58% -0,76% -2,01% +0,70%
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)
LU0228157508
Amundi Luxembourg S.A. EUR 102,66 17/12/2018 Distributie -0,73% -0,44% -1,58% -0,75% -2,00% +0,62%
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)
LU0272941971
Amundi Luxembourg S.A. EUR 108,85 17/12/2018 Kapitalisatie +5,67% +1,41% -4,27% -20,88% -19,59% -16,06%
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)
LU0272942359
Amundi Luxembourg S.A. EUR 98,12 17/12/2018 Distributie +5,66% +1,41% -4,27% -20,92% -19,58% -15,93%
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)
LU0442406889
Amundi Luxembourg S.A. EUR 65,56 17/12/2018 Kapitalisatie +8,69% +3,13% +0,69% -21,90% -27,15% -
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)
LU0644000290
Amundi Luxembourg S.A. EUR 61,96 17/12/2018 Distributie +8,68% +3,11% +0,55% -22,08% -27,37% -
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)
LU0319687124
Amundi Luxembourg S.A. USD 95,58 17/12/2018 Kapitalisatie +9,53% +4,63% +3,22% -17,27% -22,03% -20,25%
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)
LU0319687397
Amundi Luxembourg S.A. USD 85,99 17/12/2018 Distributie +9,53% +4,62% +3,52% -17,01% -21,93% -20,25%
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)
LU0616241476
Amundi Luxembourg S.A. EUR 133,08 17/12/2018 Kapitalisatie -0,66% -1,20% -2,26% +0,94% +14,10% +46,28%
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)
LU0616241559
Amundi Luxembourg S.A. EUR 120,31 17/12/2018 Distributie -0,68% -1,20% -2,27% +0,93% +14,23% -
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)
LU0119099819
Amundi Luxembourg S.A. EUR 19,26 17/12/2018 Kapitalisatie -1,13% -1,58% -3,51% +4,16% +10,50% +61,71%
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)
LU0119100179
Amundi Luxembourg S.A. EUR 11,38 17/12/2018 Distributie -1,13% -1,55% -3,54% +2,77% +9,16% +59,89%
Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE (C)
LU0945151578
Amundi Luxembourg S.A. EUR 98,53 17/12/2018 Kapitalisatie -0,77% -1,09% -2,70% +0,71% +0,30% +6,98%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)
LU0518421895
Amundi Luxembourg S.A. EUR 128,79 17/12/2018 Kapitalisatie -0,85% -1,75% -3,03% -0,89% +15,18% -
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)
LU0518421978
Amundi Luxembourg S.A. EUR 110,13 17/12/2018 Distributie -0,85% -1,76% -3,04% -1,67% +14,19% -
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.