Naam Fondsaanbieder Munt NIW Datum Type SRRI 3M 6M 1J 3J 5J 10J Prospectus Essentiële Beleggersinformatie Half jaarverslag Jaarverslag
Amundi Funds Absolute Return Forex - AE (C)
LU0568619638
Amundi Asset Management EUR 94,50 19/10/2021 Kapitalisatie +1,08% +0,24% +0,05% -6,81% -8,86% -3,90%
Amundi Funds Absolute Return Forex - AE (D)
LU0568619711
Amundi Asset Management EUR 93,22 19/10/2021 Distributie +1,07% +0,25% +0,04% -6,83% -8,82% -5,21%
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A2U (C)
LU0823038988
Amundi Hong Kong Ltd USD 41,57 19/10/2021 Kapitalisatie -1,61% -5,00% +11,06% +43,79% +53,85% -
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A2U (D)
LU0823039010
Amundi Hong Kong Ltd USD 40,78 19/10/2021 Distributie -1,62% -5,03% +11,03% +43,79% +53,83% -
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - AU (C)
LU0119085271
Amundi Asset Management USD 41,98 19/10/2021 Kapitalisatie -1,55% -4,92% +11,26% +44,61% +54,79% +96,90%
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - AU (D)
LU0119085867
Amundi Asset Management USD 41,00 19/10/2021 Distributie -1,56% -4,94% +11,20% +43,86% +54,43% +96,16%
Amundi Funds Cash EUR - A2E (C)
LU0568620560
Amundi Asset Management EUR 98,12 19/10/2021 Kapitalisatie -0,20% -0,41% -0,77% -1,86% -2,78% -2,15%
Amundi Funds Cash EUR - A2E (D)
LU0568620644
Amundi Asset Management EUR 97,59 19/10/2021 Distributie -0,19% -0,40% -0,77% -1,85% -2,78% -2,11%
Amundi Funds Cash USD - A2U (C)
LU0568621618
Amundi Asset Management USD 109,37 19/10/2021 Kapitalisatie +0,01% +0,04% +0,14% +3,87% +7,21% +9,30%
Amundi Funds Cash USD - A2U (D)
LU0568621709
Amundi Asset Management USD 103,32 19/10/2021 Distributie -0,23% -0,20% -0,11% +3,62% +6,97% +9,08%
Amundi Funds China Equity - AU (C)
LU1882445643
Amundi Asset Management USD 22,51 19/10/2021 Kapitalisatie -6,33% -11,86% -1,57% - - -
Amundi Funds China Equity - AU (D)
LU1880383283
Amundi Asset Management USD 67,63 19/10/2021 Distributie -6,33% -11,88% -1,59% - - -
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - AE (C)
LU1161086159
Amundi Asset Management EUR 184,00 19/10/2021 Kapitalisatie -0,17% +1,26% +3,01% +7,46% +2,63% +43,74%
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - AE (D)
LU1161086316
Amundi Asset Management EUR 90,44 19/10/2021 Distributie -3,32% -2,05% -0,26% +3,92% - -
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - AE (C)
LU0755948790
Amundi Asset Management EUR 152,68 19/10/2021 Kapitalisatie -0,24% +3,42% +4,85% +15,40% +11,95% -
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - AE (D)
LU0755948873
Amundi Asset Management EUR 111,68 19/10/2021 Distributie -3,41% +0,14% +1,55% +11,83% +8,51% -
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - AHE (C)
LU0755948956
Amundi Asset Management EUR 118,55 19/10/2021 Kapitalisatie -1,45% -0,45% +2,26% +10,00% +7,24% -
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - AU (C)
LU0755948444
Amundi Asset Management USD 133,77 19/10/2021 Kapitalisatie -1,24% -0,04% +3,21% +16,94% +19,50% -
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - AU (D)
LU0755948527
Amundi Asset Management USD 101,26 19/10/2021 Distributie -4,39% -3,23% -0,10% +13,24% +15,71% -
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - AE (C)
LU0552028184
Amundi Asset Management EUR 175,91 19/10/2021 Kapitalisatie +0,14% +0,30% +18,50% +46,43% +45,72% -
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.