<< terug naar zoeken

Amundi Funds Global Equity Conservative - AHE (C)

Actuele NIW op 19/11/2019 EUR 114,13
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 18/11/2019 EUR +0,12 [+0,11%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +16,36%
1 jaar +11,59%
2 jaar +3,61%
3 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
Sinds start (28/10/2013) +5,17%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

0

ProductScore Crelan:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
-
Sharpe Ratio 5 jaar:
-
Kenmerken
ISIN:
LU0987200739
Munt:
EUR
Type:
Kapitalisatie
Activaspreiding:
Aandelen
Categorie:
Aandelen (regio) : Wereld
Regio:
Wereldwijd
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 1.463.966,24 (18/11/2019)
Oprichtingsdatum:
28/10/2013
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
MSCI World
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
> 5 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
1,32% (max €4.000)
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
1 stuks
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,55%
Beheerkosten
1,30%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Nee
Doelstelling

Dit subfonds streeft ernaar in een beleggingshorizon van 5 jaar beter te presteren dan de MSCI World-index en tracht hierbij een lager volatiliteitsniveau te handhaven dan de index door ten minste twee derde van het vermogen te beleggen in world equities die in de MSCI World-index zijn opgenomen. Om die doelstelling te behalen zal het subfonds als volgt in twee stappen worden opgebouwd: ten eerste probeert de vermogensbeheerde een kwantitatieve optimalisering om een portefeuille met een beperkte volatiliteit op te bouwen door de minst volatiele en gecorreleerde effecten uit de MSCI World-index te selecteren. Vervolgens benut de vermogensbeheerder zijn marktkennis en anticiperende visie (macro-economische fundamentals, kennis van effecten, waarderingsniveaus enz.) om de portefeuille aan te passen, zowel op het gebied van spreiding (correctie van risico's, stijlen, bias in de sectorspreiding) als op het gebied van de specifieke risico's in verband met bepaalde effecten (niet in het model opgenomen specifieke marktgebeurtenissen, onaantrekkelijke fundamentele analyse enz.) Er worden ook derivaten gebruikt als onderdeel van de beleggingsmethode om de beleggingsdoelstelling te bereiken.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +16,36%
1 jaar +11,59%
2 jaar +3,61%
3 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
Sinds start (28/10/2013) +5,17%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Dividend

Dit fonds keert geen dividend uit.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).