<< terug naar zoeken

CPR Invest Reactive - AE (D)

Actuele NIW op 18/11/2019 EUR 886,96
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 15/11/2019 EUR +0,13 [+0,01%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +6,12%
1 jaar +2,27%
2 jaar -0,58%
3 jaar +1,44%
Sinds start (27/03/2015) -0,98%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Kredietrisico: dit is het risico van een plotse verlaging van de kredietwaardigheid van een emittent of van wanbetaling door die emittent. Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment.

ProductScore Crelan:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
9,68
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,21
Kenmerken
ISIN:
LU1203020943
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Gemengd
Categorie:
Gemengd Flexibel
Regio:
Wereldwijd
Beheervennootschap:
CPR Asset Management
Fondsvermogen:
EUR 72.923.755,69 (15/11/2019)
Oprichtingsdatum:
27/03/2015
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
50% JPM GBI Global cover and euro (coupons reinvest) + 50% MSCI World and euro (dividend nets reinvest)
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
4 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
Not Applicable
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
EUR 1.000,00
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,85%
Beheerkosten
1,35%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Nee
Doelstelling

Een feederfonds is een fonds dat ten minste 85% van zijn vermogen belegt in een ander fonds, een zogeheten masterfonds CPR Invest – Reactive (het

“Feedercompartiment”) belegt in de T-deelbewijzen van CPR Croissance Réactive, een Frans Beleggingsfonds (het “Masterfonds”).

De Beleggingsdoelstelling van het Feedercompartiment is dezelfde als die van het Masterfonds.

De beleggingsdoelstelling van het Masterfonds is op middellange termijn – met een minimum van 4 jaar – beter te presteren dan de samengestelde

benchmarkindex (50% tegen de Euro–hedged JPM GBI Global (met herbelegde coupons) + 50% MSCI World uitgedrukt in euro (met herbelegde

nettodividenden), met ten hoogste 15% verwachte volatiliteit. De Euro–hedged JPM GBI Global index is beschikbaar op de website

www.morganmarkets.com en de in euro uitgedrukte MSCI World-index is beschikbaar op de website www.msci.com.

Het is de bedoeling dat het rendement van het Feedercompartiment sterk gecorreleerd is met dat van het Masterfonds. Het rendement van het

Feedercompartiment zal echter lager liggen dan dat van de T-deelbewijzen van het Masterfonds, in het bijzonder door de kosten en uitgaven van het

Feedercompartiment.

Het Masterfonds is een gediversifieerde, wereldwijde portefeuille die verschillende vermogenscategorieën combineert: Aandelen (ook small-caps),

renteproducten, krediet (met inbegrip van effecten die tot de categorie "Speculative Grade" behoren. Dit zijn effecten met een rating die lager is dan of

gelijk is aan BB+ (Bron S&P/Fitch) of Ba1 (Bron Moody's) of die equivalent worden geacht overeenkomstig de criteria van de beheervennootschap),

geldmarktbeleggingen, valuta's, alternatieve strategieën, grondstoffen, blootgesteld aan alle geografische regio's (inclusief opkomende markten).

Het wordt actief beheerd. Het Masterfondsprofiel kan bijgevolg veranderen en kan voornamelijk worden blootgesteld aan rente- of aandelenmarkten.

Het zal hoofdzakelijk worden belegd in ICB's.

Daartoe definieert het beheersteam de allocatie tussen aandelen, renteproducten en geldmarktinstrumenten, die kan verschillen van de indexallocatie,

maar zal voldoen aan de maximale volatiliteit. Vervolgens wordt er een geografische en/of thematische allocatie gemaakt en worden de

overeenkomstige instrumenten geselecteerd. Deze beslissingen zijn gebaseerd op marktvoorspellingen en op financiële en risicogegevens. De activa van

het Masterfonds kunnen tot 100% worden belegd in ICB's. Het kan ook (maximum 50%) effecten bevatten: aandelen, obligaties/schuldvorderingen en

geldmarktinstrumenten: De aandelenblootstelling zal variëren van 20% tot 80% van het vermogen van de portefeuille. De beleggingen in rente- en

geldmarktinstrumenten (inclusief die via ICB's) zullen variëren van 20% tot 80% van het vermogen van de portefeuille.

Om het risico en de kredietcategorie in te schatten vertrouwt de beheermaatschappij op haar teams en haar eigen methodologie die onder andere

factoren zoals de ratings omvatten die gegeven worden door de belangrijkste ratingbureaus. Het Masterfonds kan tot 30% van de activa in de

portefeuille worden blootgesteld aan effecten die tot de categorie "Speculative Grade" behoren. Dit zijn effecten met een rating die lager is dan of gelijk

is aan BB+ (Bron S&P/Fitch) of Ba1 (Bron Moody's) of die equivalent worden geacht overeenkomstig de criteria van de beheervennootschap. Het feit dat

een rating van een emittent door een of meerdere ratingbureaus wordt verlaagd, houdt niet systematisch in dat de desbetreffende effecten worden

verkocht; de beheervennootschap zal eerder op haar interne inschatting vertrouwen om te bepalen of de effecten al dan niet in portefeuille worden

gehouden.

De gevoeligheid van de portefeuille van het Masterfonds is een indicator die de impact van rentewijzigingen op het rendement meet. Ze gaat van 0 tot 5.

Het Masterfonds kan financiële derivaten of tijdelijke effecten aan- en verkopen om de portefeuille te hedgen en/of een blootstelling te geven.

Het Feedercompartiment mag enkel financiële derivaten of tijdelijke effecten aan- en verkopen om de portefeuille te hedgen.

Het Feedercompartiment heeft een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 4 jaar.

Het Feedercompartiment accumuleert zijn nettowinst en gerealiseerde nettokapitaalwinsten.

U kunt uw deelbewijzen voor terugkoop aanbieden bij elke netto-inventariswaarde, die dagelijks wordt berekend in overeenstemming met de

voorwaarden die in het prospectus worden vermeld.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +6,12%
1 jaar +2,27%
2 jaar -0,58%
3 jaar +1,44%
Sinds start (27/03/2015) -0,98%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
26/04/2019 30,61 EUR 30/04/2019
9/05/2018
21/04/2017 37,18 EUR 26/04/2017

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

 • 15% t.e.m. 31/12/2012
 • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
 • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
 • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).