<< terug naar zoeken

Amundi Funds Global Perspectives - AE (D)

Actuele NIW op 17/12/2018 EUR 91,57
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 14/12/2018 EUR -0,63 [-0,68%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD -9,38%
1 jaar -9,63%
2 jaar -1,99%
3 jaar -3,16%
5 jaar -
10 jaar -
Sinds start (28/04/2014) -1,30%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Het zich voordoen van enige van deze risico’s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.

ProductScore Crelan:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
-
Sharpe Ratio 5 jaar:
-
Kenmerken
ISIN:
LU0907915242
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Gemengd
Categorie:
Gemengd Flexibel
Regio:
Wereldwijd
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 37.065.187,62 (17/12/2018)
Oprichtingsdatum:
28/04/2014
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
Eonia capitalisé
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
> 3 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
0.00%
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
0,001 stuks + 0,001
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,38%
Beheerkosten
1,15%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Nee
Doelstelling

Het subfonds (het 'feederfonds') zal ten minste 85% van zijn nettovermogen beleggen in eenheden van Amundi Patrimoine (het 'masterfonds') (OR-klasse), een beleggingsfonds dat is opgericht onder Franse wetgeving en is gekwalificeerd als een master ICBE volgens Richtlijn 2009/65/EG. Daarom moet het beleggingsbeleid van het subfonds worden doorgenomen in combinatie met het prospectus van het masterfonds. Hieronder worden de doelstellingen en het beleggingsbeleid toegelicht:

- Het beleggingsdoel van het masterfonds is om, na aftrek van lopende kosten, op jaarbasis de samengestelde EONIA te overtreffen met 5%, een index die representatief is voor de geldmarktrente in de Eurozone.

- Wat betreft het beleggingsdoel, kan de prestatie van het masterfonds niet met een relevante index worden vergeleken.

- Om dit beleggingsdoel te bereiken, implementeert het beheerteam van het masterfonds op basis van een macro-economische analyse en het bewaken van de waardering van activaklassen een flexibel, op overtuiging gestoeld beheer waarbij op elk moment gezocht wordt naar het optimaliseren van de risico-rendementsverhouding. De toewijzing van activa is gebaseerd op de projecties van het team met betrekking tot de verschillende markten en het risiconiveau van elke activaklasse. Een gediversifieerd, reactief beheer maakt een aanpassing mogelijk aan de bewegingen van de markt bij het zoeken naar duurzame prestaties. Deze toewijzing vindt plaats via een actieve en directe selectie van doel-ICBE's en/of effecten door het gebruik van alle stijlen of aandelenproducten, obligaties van elke rating, geldmarkt- of valutaproducten.

- De totale blootstelling van het masterfonds aan de aandelen- en valutamarkten zal fluctueren voor elk van deze markten binnen een bandbreedte van 0 tot 100% van het nettovermogen. De gewijzigde duration van het obligatie- en geldmarktdeel zal liggen tussen de -2 en +10. Het masterfonds kan handelen in alle geografische gebieden en kan beleggingskeuzes maken in elke kapitalisatieomvang Het fonds is blootgesteld aan valutarisico's.

- Het masterfonds kan overgaan tot transacties voor de tijdelijke aankoop en verkoop van effecten. Financiële termijninstrumenten kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor hedging en/of voor blootstelling en/of voor arbitrage en/of voor het genereren van overexposure, waarmee dus het masterfonds wordt blootgesteld aan meer dan het nettovermogen.

- Het nettorendement van het masterfonds alsmede de netto gerealiseerde vermogenswinst worden elk jaar automatisch herbelegd.

De resterende 15% van het nettovermogen van het subfonds wordt uitsluitend ter afdekking van risico's belegd in liquiditeiten en financiële derivaten.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD -9,38%
1 jaar -9,63%
2 jaar -1,99%
3 jaar -3,16%
5 jaar -
10 jaar -
Sinds start (28/04/2014) -1,30%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
24/09/2018
22/09/2017 0,32 EUR 29/09/2017
27/09/2016 1,14 EUR 30/09/2016
25/09/2015 1,26 EUR
24/09/2014

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

 • 15% t.e.m. 31/12/2012
 • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
 • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
 • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).