<< terug naar zoeken

Amundi Funds Global Aggregate Bond - AHE (D)

Actuele NIW op 19/11/2019 EUR 102,08
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 18/11/2019 EUR -0,12 [-0,12%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +4,94%
1 jaar +5,20%
2 jaar +0,06%
3 jaar +1,30%
5 jaar +0,93%
10 jaar -
Sinds start (18/03/2013) +1,56%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Het zich voordoen van enige van deze risico’s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.

ProductScore Crelan:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
4,06
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,29
Kenmerken
ISIN:
LU0906524276
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Obligaties
Categorie:
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Regio:
Niet van toepassing
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 122.618.264,44 (18/11/2019)
Oprichtingsdatum:
18/03/2013
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
3 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
Not Applicable
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
1 stuks + 0,001
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,05%
Beheerkosten
0,80%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Ja
Doelstelling

Het doel van het Compartiment is een hoger rendement te boeken dan dat van de referentie-indicator Barclays Global Aggregate index (afgedekt in USD) via strategische en tactische posities en via arbitrages op het geheel van de krediet-, rente- en valutamarkten. Om die doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment minstens twee derde van zijn vermogen in schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een land van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of uitgegeven door bedrijven en in financiële instrumenten waarvan de waarde en de inkomstenbetalingen afkomstig zijn van en zekergesteld zijn door een specifieke pool van onderliggende activa ("door vermogen gedekte effecten" en "door hypotheek gedekte effecten") van maximaal 40% van zijn vermogen. De effecten met een relatief laag wanbetalingsrisico ("beleggingskwaliteit") vertegenwoordigen minstens 80% van het vermogen van het Compartiment. Het gebruik van financiële derivaten voor afdekking, arbitrage en/of overblootstelling aan valuta's, rentevoeten en het kredietrisico, zal een integraal deel uitmaken van het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën van het Compartiment. Het Compartiment streeft er niet naar de referentie-indicator na te bootsen en kan er dus aanzienlijk van afwijken. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +4,94%
1 jaar +5,20%
2 jaar +0,06%
3 jaar +1,30%
5 jaar +0,93%
10 jaar -
Sinds start (18/03/2013) +1,56%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
24/09/2018 1,21 EUR 28/09/2018
22/09/2017 1,17 EUR 29/09/2017
27/09/2016 1,71 EUR 30/09/2016
25/09/2015 1,91 EUR 30/09/2015
24/09/2014 1,20 EUR 29/09/2014

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

 • 15% t.e.m. 31/12/2012
 • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
 • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
 • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).